Župan

ŽUPAN OBČINE ŠKOFLJICA

IVAN JORDAN, MBA, Slovaška 

 1. mandat 2010-2014
 2. mandat 2014-2018 
 3. mandat 2018-2022

Obisk pri županu je potrebno predhodno najaviti v tajništvu občine na telefon: 01/360-16-05.

Funkcije:

 • profesionalni župan Občine Škofljica
 • koordinator 3A razvojne osi
 • pobudnik in soustanovitelj skupne občinske uprave 5G
 • član sveta ustanoviteljev Javnega holdinga Ljubljana
 • član Sveta Ljubljanske urbane regije
 • soustanovitelj krajinskega parka Ljubljansko barje
 • pooblaščenec upravnega odbora evropsko-karpatske regije za sodelovanje Karpati-Balkan
 • častni občan Občine Fulianka, Slovaška

Rodil sem se 1.1.1951 v Brežicah kot najstarejši izmed treh otrok. Živel sem v Ljubljani, leta 1968 smo se s starši preselili na Škofljico, kjer sem ostal in si ustvaril družino. Od leta 1981 sem vodil obrtno delavnico, od leta 1990 pa še zasebno podjetje, ki ga sedaj vodi sin. Sem član različnih društev (v preteklosti sem sodeloval tudi v ožjem vodstvu teh društev), ljubitelj narave, kolesarstva in starodobnih vozil. V letih 1994-1998 sem bil prvi predsednik Občinskega sveta novoustanovljene Občine Škofljica. Od ustanovitve do leta 2010 sem bil občinski svetnik, dva mandata sem deloval kot podžupan, leta 2010 sem bil prvič izvoljen za župana in nato ponovno leta 2014. Na zadnjih lokalnih volitvah, leta 2018, pa sta bila pretekla mandata nagrajena s ponovnim zaupanjem velike večine občanov in občank. V teku je tretji mandat, pod sloganom »Rečeno, storjeno«, kar dokazuje preko 120 uspešno izvedenih projektov v obdobju mojega županovanja.

Pristojnosti župana

Župan predstavlja in zastopa občino. Izvolijo ga občani na lokalnih volitvah za 4 letno mandatno obdobje.

 • Predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, v skladu z vrednostjo, določeno v odloku o proračunu občine,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave , usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • v okviru svoje pristojnosti sprejema odredbe, pravilnike, navodila in sklepe,
 • skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
 • imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,
 • sprejme načrt zaščite in reševanja ter vodi zaščito, reševanje in pomoč,
 • določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,
 • sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati, v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
 • predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in statut občine,
 • zastopa in predstavlja občino na sprejemih in prireditvah.

Comments are closed.

Skip to content