Visit Škofljica

Muncipality_Skofljica_zastava

Škofljica je naselje in občinsko središče ob cesti Ljubljana–Kočevje in progi Ljubljana–Grosuplje–Metlika ter leži na skrajnem jugovzhodnem robu Ljubljanskega barja.

Škofljica is a roadside settlement and municipal centre along the Ljubljana–Kočevje road and the Ljubljana–Grosuplje–Metlika railway line, on the southeast periphery of the Ljubljana Marshes.

V sedanji škofljiški občinski stavbi je bila nekoč osnovna šola, ki so jo po drugi svetovni vojni zgradili prostovoljci. Šoli je bila kasneje prizidana telovadnica, ki je danes kulturna dvorana.

The current municipal building was once a primary school built after World War II by volunteers. A gym was added later and this was eventually converted into a cultural hall.

Župnijska cerkev sv. Cirila in Metoda je bila zgrajena leta 1986 po načrtih arhitekta Franca Kvaternika.

The parish church of Sts. Cyril and Methodius was built in 1986 according to plans by architect Franc Kvaternik.

Ob ustanovitvi Občine Škofljica je bilo treba izbrati simbola občine – grb in zastavo. Ker občino najbolj opredeljuje enkratna pokrajina barja ter njegova vloga v razvoju poselitve, gospodarskih panog in načina življenja, se je občinski svet odločil za podobo velikega škurha.

Ob 20. obletnici Občine Škofljica je Oldtimer klub Škofljica v parku postavil skulpturo velikega škurha. S tem se je zahvalil občini za pomoč pri organizaciji odmevnih škofljiških starodobniških srečanj.

When it was founded, the Municipality of Škofljica had to choose an emblem – a coat of arms and flag. Because of the municipality’s unique marsh landscape and its role in settlement, trade and lifestyle, the municipal council chose the curlew as the symbol of the municipality.

On the occasion of the 20th anniversary of the Municipality of Škofljica, the Škofljica Old-timer Club erected a sculpture of a curlew in the park as a sign of gratitude for help provided by the municipality in organising the resounding notable vintage meetings in Škofljica.

Osnovna šola Škofljica je skupaj s podružnicama v Želimljah in na  Lavrici edina vzgojno-izobraževalna ustanova v Občini Škofljica, ki izvaja osnovnošolski program, in spada po številu otrok med največje v Sloveniji.

The Škofljica Primary School and its branches in Želimlje and Lavrica is the only educational institution in the Municipality of Škofljica that offers the primary school curriculum and is one of the largest in Slovenia in terms of enrolment.

Dom starejših Škofljica se nahaja v naselju Škofljica, na desnem bregu potoka Škofeljščica.

The Škofljica retirement home is located in Škofljica, on the right bank of the Škofeljščica stream.

Poslovno-obrtna cona (POC) Škofljica je večje zaokroženo območje, zasnovano z namenom razvijanja sodobnega podjetniškega okolja. Skupna bruto površina zemljišč obsega 302.211 m2, od tega je površina gradbenih parcel 204.159 m2. Površina javne infrastrukture v coni obsega 58.247 m2.

The Škofljica Business and Craft Zone (POC) is a large area designed for a modern business environment. The zone covers a total area of 302,211 m2, of which 204,159 m2 is covered by buildings. The public infrastructure area in the zone covers 58,247 m2.

Škofljica se lahko pohvali s pestro kulinarično ponudbo.

Škofljica offers a broad culinary experience.

 

Gostilna Petkovšek
Petkovšek restaurant

Gostilna Strah
Strah restaurant

Gostilna pri Špančku
Pri Špančku restaurant

Lanišče je naselje nad severovzhodnim zatokom Ljubljanskega barja in na južnem pobočju hriba, za katerim se dviga Molnik (582 m). Pod naseljem teče železnica Ljubljana–Grosuplje.

Središče vasi je starodavna gotska stavba, Cerkev svete Uršule, znana po poznogotskih freskah. Ena izmed njih je tudi najstarejša freska z motivom slovenske pokrajine.

Lanišče is a village on the southern slopes of the hill behind the Molnik peak (582 m) and overlooks the north-eastern part of the Ljubljana Marshes. The Ljubljana–Grosuplje railway line runs below the village.

The centre of the village is an ancient Gothic building, the Church of St. Ursula, known for its late-Gothic frescoes. One of these frescoes is also the oldest bearing a motif of the Slovene landscape.

Kulinarični izdelki iz lanu / Culinary products made from flax

Dvorec Lisičje stoji na severnem delu Občine Škofljica, dobrih 10 km iz Ljubljane.

V dvorcu je bil nekaj časa tudi državni arhiv. Oprema in pohištvo dvorca sta se sicer v celoti porazgubila, vendar je leta 2006 Občina Škofljica odkupila dvorec od države in pričela z načrtno obnovo.

Dvorec Lisičje spet pridobiva nekdanjo podobo, v njem se odvijajo različne kulturne prireditve, v zadnjem času pa tudi poroke.

The Lisičje manor lies in the northern part of the Municipality of Škofljica, a good 10 km from Ljubljana. The manor housed the State Archives for a period. All of the manor’s furnishings have been lost, however, the Municipality of Škofljica bought the manor from the state in 2006 and began with the planned renovation.

The Lisičje manor is returning to its former, hosting various cultural events and, more recently, weddings.

V Zalogu pri Škofljici se je leta 1785 rodil Janez Nepomuk Primic, profesor in pobudnik ustanovitve stolice slovenskega jezika na graškem liceju, ustanovitelj slovenskega jezikovno literarnega društva z narodnopreporodnimi cilji in pisec številnih del.

Janez Nepomuk Primic was born in Zalog near Škofljica in 1785. He was a professor who initiated the founding of the Slovene language chair at the Graz lyceum. He was also the founder of the Slovene language and literature association with national revival goals and the author of numerous works.

Rusova kapelica (včasih imenovana tudi Francoska kapelica) nad Glinkom je bila postavljena v prvi polovici 19. stoletja v spomin na bitko med avstrijsko in francosko vojsko, ki se je odvijala 12. septembra 1813 nad Šmarjem, Gumniščem in Škofljico.

The Rusova Chapel (sometimes called the French Chapel) above Glinek was built in the first half of the 19th century to commemorate the battle between Austrian and French forces, which took place on 12 September 1813 near Šmarje, Gumnišče and Škofljica.

Po nekaterih domnevah naj bi na širšem območju Pleš kopali rudo že v železni in rimski dobi, o rudarjenju na začetku 18. stoletja pa priča najdena kovinska plošča z letnico 1729, ki je danes shranjena v Narodnem muzeju Slovenije.

It is believed ores were mined in the wider Pleše area as early as the Iron Age and during the Roman era. A metal plate dating to 1729 and which now resides in the National Museum of Slovenia testifies to mining in the area by the early 18th century.

V bližini je kamnolom z jezerom.

There is a quarry with a lake nearby.

Igrišče na Orlah / Playground in Orle

Drugo ime za Orle (nekdaj Orlje) je Češnjevo naselje, saj je tu doma najboljše češnjevo žganje v Sloveniji.

Zaradi svoje lege med Mazovnikom in Molnikom ter blizu prestolnice so Orle priljubljena izletniška točka, ki ponuja razgled tako na severovzhodni del Ljubljane kot na Barje. Orle so priljubljene ne samo zaradi svoje lege, ampak tudi zaradi Gostilnice Orle in Ranča Okorn Orle.

Another name for Orle (formerly Orlje) is Češnjevo naselje (Cherry Village) as it is home to the best cherry brandy in Slovenia.

Due to its location between Mazovnik and Molnik and its vicinity to the capital, Orle is a popular destination for excursions. It offers a view of the north-eastern part of Ljubljana as well as of the Ljubljana Marshes. Orle is popular not only because of its location but also because of the Orle Inn and the Okorn Orle Ranch.

Nekoč so sedanjo Lavrico sestavljali štirje zaselki oziroma vasi: Sela, Srednja vas in Daljna vas; na drugi strani Dolenjske ceste, na Barju, pa še zaselek Babna Gorica.

Življenje kraja in njegov razvoj je dodobra zaznamovala gradnja dvorazredne osnovne šole, gasilskega doma in športno-kulturnega doma.

Na Lavrici zdaj stoji novo stanovanjsko naselje, v katerega se je priselilo precej mladih družin. Zato je bila zgrajena tudi moderna podružnična osnovna šola z novo telovadnico v prizidku.

Lavrica was once four different hamlets: Sela, Srednja vas and Daljna vas, and the hamlet of Babna Gorica on the opposite side of the Dolenjska road on the Ljubljana Marshes.

The construction of a two-grade primary school, a fire station and a sports and cultural centre have had a significant impact on life and development in Lavrica.

There is a new housing estate in Lavrica which is popular with many young families. A modern primary school with a new gym has been built in response.

Grandvid hotel / Hotel Grandvid

V času furmanstva je imelo Gumnišče zelo pomembno prometno vlogo, saj je skozi vas potekala glavna prometnica Ljubljana–Kočevje.

In the era of teamsters, the village of Gumnišče played a very important traffic role as it lies on the main Ljubljana– Gumnišče Kočevje road.

Gorenje Blato je bilo prvič omenjeno leta 1267, in sicer z imenom »vila Mos« (moss pomeni mah, kar je starejši izraz za barje).

Gorenje Blato was first mentioned in 1267 as “Villa Mos” (meaning moss, an older term for the marsh).

Pijava Gorica je gručasta vas, ki je oddaljena 14 km od Ljubljane in leži ob cesti Ljubljana–Kočevje.

Vas je tudi izhodišče za Pijavško barjansko pot.

Pijava Gorica is a clustered village located 14 km from Ljubljana and lies on the Ljubljana–Kočevje road.

It is also the starting point for the Pijava Gorica marsh trail.

On this link you can read more about Pijava Gorica

Eden izmed pomembnejših objektov kulturne dediščine v Pijavi Gorici je skedenj, ki je bil zgrajen v drugi polovici 19. stoletja.

One of the more important cultural heritage buildings in Pijava Gorica is a barn dating from the second half of the 19th century.

Pijava Gorica je najbolj znana po Gostilni Čot, ki sprejema goste že več kot 100 let. Domača specialiteta so žlikrofi.

Pijava Gorica is best known for the Čot restaurant, which has been serving guests for more than 100 years. Restaurant speciality are »Žlikorofi« dumplings.

Smrjene so vas na robu rodovitnih polj. Kot sporoča ime, so Smrjene zelo mirno območje, zaradi česar se je v zadnjem času sem priselilo mnogo novih prebivalcev.

Zdravček, izvir pitne vode, so vaščani Smrjen že od nekdaj uporabljali za potrebe gospodinjstev. Gospodinje so nosile vodo v vas, oddaljeno 1 km, v škafih na glavi. Živini je bilo za napajanje namenjeno veliko hrastovo korito, v neposredni bližini pa so bili položeni trije veliki gladki kamni za pranje perila. Pozimi izvir zamrzne, poleti pa se pretok zmanjša, vendar nikoli ne presahne.

V naselju Brezje je postavljen spomenik talcem, ob katerem se vsako leto na občinski praznik zberejo člani ZZB NOB Škofljica. Prireditev poteka pod šotorom, ki ga postavi Janez Piškur, kulturni program pa pripravijo učenci Osnovne šole Škofljica in ženski pevski zbor Laniške predice. Na prireditvi se tradicionalno streže golaž, ki ga skuhajo v Gostilni Čot.

Smrjene is a village on the periphery of fertile field land. As its name suggests, Smrjene is a very peaceful area, which has drawn many new residents to the area.

Zdravček, a source of drinking water, has always been used by the villagers of Smrjene for their household needs. Housewives carried water to the village 1 km away in buckets on their heads. A large oak trough was used to feed livestock, and three large smooth laundry stones were laid in the immediate vicinity. The spring freezes in winter and the flow is reduced in summer but it never dries up.

A monument to World War II hostages has been erected in the settlement of Brezje, where members of the ZZB NOB Škofljica (the Union of the Associations for the Values of the National Liberation Movement of Slovenia) meet every year for a municipal holiday. The
event takes place under a tent set up by Janez Piškur, and the cultural program is prepared by pupils of the Škofljica Primary School and the Laniške predice (Lanišče Spinners) women’s choir. Goulash prepared at the Čot restaurant is traditionally served at the event.

Športni park Smrjene / Sports park Smrjene

Staro vaško jedro Gradišča nad Pijavo Gorico leži na južnem podnožju hriba Brzek. Samo naselje se je v zadnjih dvajsetih letih precej razširilo.

The old village centre of Gradišče, which overlooks Pijava Gorica, lies at the southern foot of the Brzek hill. The settlement itself has expanded considerably in the last twenty years.

Cerkev sv. Primoža in Felicijana – Gradišče / Church of Sts. Primus and Felician–Gradišče

Vrh nad Želimljami je najvišje ležeča vas v Občini Škofljica.
Nahaja se v hribovitem južnem zaledju barja, struktura zemljišča in favna pa sta tipično dinarskokraški. Vas zaradi svoje specifične nadmorske višine (580 m) nima razgleda samo na Ljubljansko barje, temveč tudi na širše dolenjsko področje.

Vrh nad Želimljami is the highest village in the Municipality of Škofljica, located in the hilly southern hinterland of the marsh. The topography and fauna are typical of the Dinaric karst. Because of its altitude (580 m), the village offers a beautiful view not only of the Ljubljana Marshes, but also the wider Dolenjska region.

Cerkev sv. Petra – Vrh nad Želimljami / Church of St. Peter – Vrh nad Želimljami

Naselje Želimlje leži pod Kureščkom v središču stranske doline Ljubljanskega barja.
V obdobju 1902–1908 je v želimeljskem župnišču  prebival duhovnik in pisatelj Fran Saleški Finžgar. Bil je pobudnik izgradnje nove šole. Pred več kot 50 leti so salezijanci v Želimljah postavili šolo, ki se je leta 1991 preoblikovala v Gimnazijo Želimlje. Ob njej stoji Dom Janeza Boska (dijaški dom), v Majcnovem domu pa že vrsto let organizirajo programe za mlade. Vse tri enote so povezane v Zavod sv. Frančiška Saleškega.

The settlement of Želimlje lies below Kurešček hill in the centre of the side valley of the Ljubljana Marshes. Priest and writer Fran Saleški Finžgar lived in the Želimlje parish between 1902 and 1908 and inaugurated the construction of a new school. A school built by the Salesians more than 50 years ago in Želimlje was transformed into the Želimlje High School in 1991. The Janez Bosko Home (student dormitory) stands next to the school, and youth programmes have been taking place in Majcnov dom for many years. All three institutions are associated with the Institute of St. Francis de Sales.

Klada je gručasta vas na severnem pobočju hriba Sveta Marjeta (653 m), severozahodu Turjaške pokrajine in jugovzhodno od Iga. Blizu vasi tečeta potoka Zadačnica in Draščica.

V bližini vasi so arheologi že sredi 19. stoletja odkrili gomilno grobišče iz halštatskega obdobja, ki naj bi pripadalo naselbini na Golem, ob njem pa tudi antično grobišče in rimsko cesto.

Klada is a clustered village on the northern slope of the Sveta Marjeta (St. Margaret) hill (653 m), northwest of the Turjak region and southeast of Ig. The Zadačnica and Draščica streams run near the village.

In the mid-19th century, archaeologists uncovered a mound cemetery from the Hallstatt period near the village, as well as an ancient cemetery and a Roman road.

Občinske pohodne poti

Zemljevid občine

Comments are closed.

Skip to content