UREDITEV IN DELOVANJE LOKALNE TRŽNICE ŠKOFLJICA

NAZIV PROJEKTA: UREDITEV IN DELOVANJE LOKALNE TRŽNICE ŠKOFLJICA

V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

Pekarstvo in trgovina, Janja Štrumbelj  s.p. in Društvo ljubiteljev potice so partnerji pri izvedbi projekta.

CILJI PROJEKTA: 

Izvedba projekta prispeva k tematskemu področju Strategije lokalnega razvoja: Ustvarjanje delovnih mest in uresničuje cilj Nenehno prilagajanje in omogočanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest in izboljšanje zaposlitvenih možnosti z zagotavljanjem nenehnega dostopa do specifičnih znanj in spretnosti potrebnih v družbi znanja v okviru ukrepa: Spodbujanje in omogočanje uresničevanja novih poslovnih zamisli.

Škofljica in Lavrica sta naselji v občini Škofljica, ki imata najhitreje rastoče priselitve v Sloveniji. Hitremu porastu števila prebivalcev pa ni enakovredno sledilo tudi oblikovanje ponudbe in storitev za prebivalce. Kljub posameznim poskusom v preteklosti pa v omenjenih naseljih ni lokalne tržnice. In prav zato je bilo oblikovano partnerstvo, ki bo z izvedbo operacije omogočilo  oblikovanje nove potrošniške miselnosti, ki ceni lokalno, tradicionalno in družbeno odgovorno ravnanje do okolja in človeka in skrajšuje dobavne verige.

OPIS PROJEKTA:

Ureditev tržnice ter oblikovanje in krepitev partnerstva za trajnostno delovanje tržnice Škofljica zajema tri sklope aktivnosti: Izvedba investicije in nakup stojnic, izbor upravljavca (po zaključku pilotne izvedbe dogodkov); Spodbujanje podjetniške kulture z izvedbo analize ter motivacije ponudnikov za pripravo akcijskega načrta za delovanje tržnice; Organizacija in izvedba zelenega programa ozaveščanja in informiranja prebivalcev z izvedbo usposabljanj in dogodkov.

Ureditev in delovanje tržnice Škofljica skupaj z nastalim partnerstvom in podjetniško kulinarično učilnico na nov način (ki do sedaj še ni obstajal) organizira domačine za krepitev podjetniške miselnosti, konkurenčnosti in ustvarjanje dodane vrednosti. 

Lokalna tržnica in učilnica postajata platforme za ozaveščanje in informiranje lokalnih prebivalcev za uporabo lokalnih virov in za zdrav način življenja.

Tržnica je urejena in organizirana tudi za dostop ranljivih skupin.

Projekt promovira in spodbuja pridobivanje neformalnih, tradicionalnih, podjetniških znanj ter prispeva k hitrejšemu prilagajanju družbenim spremembam.

Tržnica postaja hkrati tržni in družabni prostor.

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

Urejen, opremljen in delujoč prostor tržnice Škofljica (990m2).

Urejena in opremljena učilnica za kulinariko (36m2).

Oblikovano Partnerstvo za trajno delovanje tržnice Škofljica in izbran upravljavec.

Elaborat možnosti oskrbe tržnice Škofljica z lokalnimi proizvodi in storitvami ter akcijski načrt partnerstva za delovanje tržnice.

Izvedeno 1 podjetniško usposabljanje.

Izveden zeleni program ozaveščanja in informiranja prebivalcev na tržnici Škofljica – 12 dogodkov. 

Odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja s sredstvi ESRR: 

  • 141.998,20 € oz. v višini 80 % skupnih upravičenih stroškov operacije
  • ESRR           = 113.598,56 €
  • RS (MGRT)  = 28.399,64 €

Povezava: Eu-skladi (eu-skladi.si) 

Comments are closed.

Skip to content