Urbanizem

 

Višji svetovalec za urbanizem

Tomaž MIVŠEK 

Telefon: 01/360-16-29

E-naslov: tomaz.mivsek@obcina.skofljica.si

Področje dela: urejanje prostora in varstvo okolja.

Opis dela:

– priprava gradiva za pripravo prostorskih planov in drugih prostorskih izvedbenih aktov;
– skrb za izpolnitev pogojev, ki določijo ustrezni organ, organizacije in skupnosti za pripravo prostorsko – izvedbenih aktov;
– organiziranje priprav prostorsko izvedbenih aktov in sodelovanje z ustreznimi strokovnimi službami pri pripravi strokovnih podlag zanje;
– skrb za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov prostorskih izvedbenih aktov ter dajanje pojasnil o rešitvah prostorskega izvedbenega akta na javnih obravnavah;
– izdajanje lokacijskih informacij in drugih odločb v upravnih postopkih
– nudenje strokovne pomoči pri zadevah urejanja prostora;
– dajanje informacij občanom in drugim investitorjem o možnih lokacijah za graditev in druge posege v prostor ter druge informacije v zvezi z urejanjem prostora;
– sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
– zbiranje, evidentiranje ter vodenje evidence ter dokumentacije predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja prostor;
– pripravljanje aktov in pogodb s področja dela;
– izdajanje soglasij;
– sodelovanje pri mejno ugotovitvenih postopkih in parcelacijah;
– razvojne naloge in razvojni načrti s področja dela;
– opravljanje drugih del po nalogu župana ali direktorja občinske uprave.

Svetovalka za urbanizem

Anamarija Maša MLINŠEK 

Telefon: 01/360-16-33

E-naslov: masa.mlinsek@obcina.skofljica.si

Comments are closed.

Skip to content