Strajanov breg

Strajanov breg je povirna dolina gornjega dela istoimenskega potoka na jugovzhodnem obrobju Ljubljanskega barja. Obdajajo jo visoka in strma gozdnata pobočja na kraškem svetu.

Po dnu doline teče potok Strajanov breg. Na ostankih nizkega barja v zaraščanju uspeva ogrožena kukavičnica Loeselova grezovka,

ostanki močvirnih travnikov in nizkega barja pa so bivališča ogrožene vrste metulja barjanskega okarčka.

 

Zaradi svojih izjemnih naravnih danosti je Strajanov breg kot naravni rezervat del krajinskega parka Ljubljansko barje, vključen je v evropsko ekološko omrežje Natura 2000, je naravna vrednota in ekološko pomembno območje.

V povirni dolini kmetijske rabe že dolgo ni več, zato se opuščene površine na dnu doline zaraščajo, predvsem z navadno krhliko in črno jelšo.

Comments are closed.

Skip to content