Prostorski akti

OSNUTEK občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja 14-06 SORG Smrjene Peščenke in Ceroje

Občina Škofljica je pripravila osnutek OPPN Smrjene Peščenke in Ceroje. Izdelovalec OPPN je Topos d.o.o. iz Novega mesta.

Gradiva OSNUTKA so dostopna na povezavi:

Nosilce urejanja prostora prosimo, da podajo svoje mnenje na gradiva v roku 30 dni.

Vsebina osnutka OPPN Smrjene Peščenke in Ceroje je zainteresirani javnosti (v času pridobivanja mnenj) dostopna tudi na sedežu občine na naslovu Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica v času uradnih ur.

Kontaktna oseba: Tomaž Mivšek, višji svetovalec za urbanizem; Tel: 01/360 1 629; e-pošta: Tomaz.Mivsek@obcina.skofljica.si

OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA VP9/1 IN VO9/2 ZA FUNKCIONALNE ENOTE F1, F4, F5, F6, F7, F8, F16, F25 IN F30 – JAVNA OBJAVA OSNUTKA TER OBJAVA GRADIV ZA PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA ŠT.: 2526

Občina Škofljica pripravlja spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta v obrtni coni na Škofljici. Spremembe so nujne zaradi razvojnih potreb investitorjev, notranjega razvoja obrtne cone in obodnih sprememb urejanja prostora s strani državnih nosilcev urejanja prostora (NUP).

Predpisana vsebina osnutka je dostopna v priloženih gradivih osnutka sdZN VP9/1 IN VO9/2 za nosilce urejanja prostora:

Nosilce urejanja prostora prosimo, da podajo svoje mnenje na gradiva v roku 30 dni.

Vsebina osnutka sdZN VP9/1 IN VO9/2 zainteresirani javnosti dostopna tudi na naslovu Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica v času pridobivanja mnenj NUP.

Kontaktna oseba, v času uradnih ur: Tomaž Mivšek, višji svetovalec za urbanizem; Tel: 01/360 1 629; e-pošta: Tomaz.Mivsek@obcina.skofljica.si

ZAKJLJUČENO!!

JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE v EUP ŠK08:

Omogočanje začasne rabe na delu območja ZN za območje urejanja VS9/10 Škofljica v povezavi z urejanjem odprtih površin

Čas trajanja javne razgrnitve: 15. – 29. julij 2022

Kontaktna oseba, v času uradnih ur: Tomaž Mivšek, višji svetovalec za urbanizem; Tel: 01/360 1 629; e-pošta: Tomaz.Mivsek@obcina.skofljica.si

Vezano na 299. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 7. odstavk 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) se postopek lokacijske preveritve vodi skladno z določili ZUREP-2.

Gradiva javne razgrnitve:

ZAKLJUČENO!!

GRADIVA LOKACIJSKE PREVERITVE

GRADIVA ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE, št. P-333-7/22, ZA EUP ŠK27,  za parc. št. 2061/444, 2061/443, 2061/398 – del, 2061/403 – del, 2061/419 vse k.o. Rudnik.

Gradiva:

Nosilce urejanja prostora prosimo, da podajo svoje mnenje na gradiva v roku 30 dni.

ZAKLJUČENO!!

Gradiva za nosilce urejanja prostora v fazi pridobivanja drugih mnenj k PREDLOGU Odloka o občinskem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 PIJAVSKI HRIB. Občina je pripravila PREDLOG OPPN PIJAVSKI HRIB po javni razgrnitvi in opredelitvi do pripomb zainteresirane javnosti. Pri čemer je mdr.  upoštevala 119. in 114. člen ZUREP-2

Priponka gradiv PREDLOGA OPPN: zip

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN za del območja urejanja OPPN 11-01 PIJAVSKI HRIB

Občina Škofljica je na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora sprejel stališča do pripomb, ki so prispela v času javne razgrnitve, med 6.9. in 5.10 2021, dopolnjenega osnutka OPPN 11-01 Pijavski hrib.

Stališče do pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek OPPN za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib

Gradiva za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib

 Občina Škofljica naznanja javno razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib (v nadaljnjem besedilu: OPPN). OPPN bo javno razgrnjen od 6. 9. 2021 do 5. 10. 2021.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo dne 22. 9.ob 17. uri v prostorih Kulturne dvorane na Občini Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Javna obravnava bo potekala skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. V primeru, da je zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom ne bi bilo mogoče izvesti, bo prestavljena ali izvedena na drug način, skladen z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb. Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani Občine.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Avtorizirane pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na naslov Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica  z oznako “Javna razgrnitev OPPN Pijavski hrib« ali po elektronski pošti na naslov obcina@obcina.skofljica.si. Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.

 

Gradiva za nosilce urejanja prostora v fazi pridobivanja konkretnih smernic k Spremembam in dopolnitvam Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalne enote F5, F7, F8, F16, F25 in F30

Sklep o pričetku postopka

Priloga Izhodišča za pripravo sdZN 17.5.2021

ID številka prostorskega akta 2526

Vloga za izdajo smernic

OPPN Smrjene – Strokovne podlage

Objava sklepa o začetku priprave OPPN v Uradnem listu _1_PRIKAZ_TTN _2_1_OPN_3 _2_2_OPN_4 _2_3_PSP _3_VPLIVI_POVEZAVE _4_PRIKAZ_DOF _5_MORFOLOGIJA_POZIDAVE _6_MORFOLOGIJA_ZELENE _7_ANALIZA_PARCEL_IN_JP _8_ANALIZA_PROMETA_PRIKAZ_CESTE _9_ANALIZA_GJI _10_ZAZNAVA_PROSTORA _11_PROSTORSKI-POGLEDI FOTOGRAFIJ _11-1_FOTOGRAFIJE _12_GEODETSKI_NACRT _13a_PROGRAMSKA_ZASNOVA_1 _13b_PROGRAMSKA_ZASNOVA_2 _14_ZAZIDALNA_SHEMA-2 _15_ZASNOVA_GJI

Preberi več »

Gradiva za smernice

Okoljska ocena vpliva predvidenih posegov Poziv za smernice Pooblastilo Osnutek za smernice – gradivo Okoljska ocena vpliva predvidenih posegov Poziv za smernice Pooblastilo Osnutek za smernice – gradivo

Preberi več »

Comments are closed.

Skip to content