Projekti LAS

PROJEKTI LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM

V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

NAZIV PROJEKTA: UREDITEV IN DELOVANJE LOKALNE TRŽNICE ŠKOFLJICA

Pekarstvo in trgovina, Janja Štrumbelj  s.p. in Društvo ljubiteljev potice so partnerji pri izvedbi projekta.

CILJI PROJEKTA: 

Izvedba projekta prispeva k tematskemu področju Strategije lokalnega razvoja: Ustvarjanje delovnih mest in uresničuje cilj Nenehno prilagajanje in omogočanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest in izboljšanje zaposlitvenih možnosti z zagotavljanjem nenehnega dostopa do specifičnih znanj in spretnosti potrebnih v družbi znanja v okviru ukrepa: Spodbujanje in omogočanje uresničevanja novih poslovnih zamisli.

Škofljica in Lavrica sta naselji v občini Škofljica, ki imata najhitreje rastoče priselitve v Sloveniji. Hitremu porastu števila prebivalcev pa ni enakovredno sledilo tudi oblikovanje ponudbe in storitev za prebivalce. Kljub posameznim poskusom v preteklosti pa v omenjenih naseljih ni lokalne tržnice. In prav zato je bilo oblikovano partnerstvo, ki bo z izvedbo operacije omogočilo  oblikovanje nove potrošniške miselnosti, ki ceni lokalno, tradicionalno in družbeno odgovorno ravnanje do okolja in človeka in skrajšuje dobavne verige.

OPIS PROJEKTA:

Ureditev tržnice ter oblikovanje in krepitev partnerstva za trajnostno delovanje tržnice Škofljica zajema tri sklope aktivnosti: Izvedba investicije in nakup stojnic, izbor upravljavca (po zaključku pilotne izvedbe dogodkov); Spodbujanje podjetniške kulture z izvedbo analize ter motivacije ponudnikov za pripravo akcijskega načrta za delovanje tržnice; Organizacija in izvedba zelenega programa ozaveščanja in informiranja prebivalcev z izvedbo usposabljanj in dogodkov.

Ureditev in delovanje tržnice Škofljica skupaj z nastalim partnerstvom in podjetniško kulinarično učilnico na nov način (ki do sedaj še ni obstajal) organizira domačine za krepitev podjetniške miselnosti, konkurenčnosti in ustvarjanje dodane vrednosti. 

Lokalna tržnica in učilnica postajata platforme za ozaveščanje in informiranje lokalnih prebivalcev za uporabo lokalnih virov in za zdrav način življenja.

Tržnica je urejena in organizirana tudi za dostop ranljivih skupin.

Projekt promovira in spodbuja pridobivanje neformalnih, tradicionalnih, podjetniških znanj ter prispeva k hitrejšemu prilagajanju družbenim spremembam.

Tržnica postaja hkrati tržni in družabni prostor.

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

Urejen, opremljen in delujoč prostor tržnice Škofljica (990m2).

Urejena in opremljena učilnica za kulinariko (36m2).

Oblikovano Partnerstvo za trajno delovanje tržnice Škofljica in izbran upravljavec.

Elaborat možnosti oskrbe tržnice Škofljica z lokalnimi proizvodi in storitvami ter akcijski načrt partnerstva za delovanje tržnice.

Izvedeno 1 podjetniško usposabljanje.

Izveden zeleni program ozaveščanja in informiranja prebivalcev na tržnici Škofljica – 12 dogodkov. 

Odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja s sredstvi ESRR: 

  • 141.998,20 € oz. v višini 80 % skupnih upravičenih stroškov operacije
  • ESRR           = 113.598,56 €
  • RS (MGRT)  = 28.399,64 €

Povezava: Eu-skladi (eu-skladi.si) 

PROJEKTI CLLD –EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA

NAZIV PROJEKTA: Ureditev športnih površin v vaškem jedru naselja Orle

NOSILEC PROJEKTA: OBČINA ŠKOFLJICA

CILJI PROJEKTA: 

Izvedba projekta prispeva k tematskemu področju Strategije lokalnega razvoja: Razvoj osnovnih storitev na podeželju in uresničuje cilj Zmanjšati razvojne razlike med urbanimi in podeželskimi naselji, ustvariti privlačno bivalno okolje in dvigniti kvaliteto bivanja na podeželju v okviru ukrepa: Investicijska vlaganja v lokalno javno infrastrukturo.

OPIS PROJEKTA:

Vas Orle se nahaja na vzhodnem ljubljanskem obrobju, oziroma jugovzhodnem grebenu Golovca. 

Danes so Orle postale ena najbolj priljubljenih pohodnih in kolesarskih izletniških destinacij. Ob vikendih Orle obišče tudi do 1000 izletnikov. Do sedaj v naselju Orle ni bilo urejenega vaškega jedra oziroma je bila skrb za izletnike prepuščena njim samim. Projekt omogoča poleg ureditve samega vaškega jedra tudi zagotovitev novih prostorov, tako za izletnike kot predvsem za domačine. Pri projektu gre za izkoriščanje lokalnih prostorskih kapacitet, ki so okolju prijazne in usmerjene v oblikovanje nove ponudbe zdravega načina življenja. Pri tem želimo posebej poudariti zagotavljanje varnih in prilagojenih površin in igral, do posebne ranljive skupine – otroci do 10. leta starosti.

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

Z ureditvijo vaškega jedra in igrišča, bodo prebivalci Orel pridobili enakovrednejše pogoje za preživljanje prostega časa, v primerjavi z urbanimi središči. Urejeno vaško jedro bo omogočalo razvoj trajnostnega turizma z celovito urejenostjo. To prispeva tudi k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje (pri izletnikih je ciljna skupina pohodništvo in kolesarstvo, ki je okolju bolj prijazno). Posledično to pomeni zmanjšanje vplivov na podnebne spremembe, saj se s tem zmanjšuje izpuste CO2 hkrati pa povečuje usmerjenost v trajnostno mobilnost.

Odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja: do 79.201,63 € oz. v višini 85 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Povezave:

– Spletna stran EVROPSKE KOMISIJE Razvoj podeželja | Evropska komisija (europa.eu)
– Spletna stran PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA Sporočila za javnost (program-podezelja.si)

Comments are closed.

Skip to content