Projekti LAS 2021-2027

ODPRTE PRIJAVE ZA ČLANSTVO V LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM

Sodelujte pri pripravi in izvedbi projektov, ki bodo prispevali k boljšemu in lepšemu življenju v Škofljici

Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem (LAS Sožitje) je lokalno partnerstvo, ki  deluje na območju štirih občin, in sicer: Škofljica, Grosuplje, Ig in Mestna občina Ljubljana. LAS Sožitje deluje že od leta 2007. V tem času so bili izveden številni projekti, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev in ki prispevajo k boljšemu življenju prebivalstva. Škofljica je na primer v prejšnjem obdobju s temi sredstvi financirala ureditev in delovanje lokalne tržnice, obnovo skednja na Pijavi Gorici, postavitev igral na Orlah  ter uredila Park čutil.

Z novim programskim obdobjem, ki bo trajal do leta 2027, bodo ponovno na razpolago evropska sredstva za projekte lokalnega razvoja. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 23. 12. 2022 objavilo Uredbo o delovanju lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: uredba) ter Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027. Tudi v novem obdobju bodo projekti LAS financirani iz dveh evropskih skladov, in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Uredba določa, da je potrebno za novo programsko obdobje formalno oblikovati lokalno partnerstvo in pripraviti novo Strategijo lokalnega razvoja, kar bo pogoj za pridobivanje sredstev. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) z novim programskim obdobjem prevzema vlogo vodilnega partnerja, ki bo poskrbel za pravočasno pripravo vseh pogodb, dokumentov in strategije, s čimer bo omogočeno kvalitetno in učinkovito delovanja LAS Sožitje tudi v prihodnje. Poleg tega bo RRA LUR članom nudila tudi vso strokovno podporo pri pripravi ter poročanju projektov.

Članstvo v LAS Sožitje je odprto za vse! Včlanijo se lahko polnoletne fizične osebe, ki imajo stalno bivališče na območju LAS, pravne osebe, ki imajo sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS, pravne osebe javnega prava, ki delujejo na območju LAS ali nevladne organizacije v javnem interesu, ki delujejo na območju LAS. 

Vabimo vas, da se nam pridružite in sodelujete z nami ter prispevate svoj delež k razvoju območja, iz katerega izhajate in v katerem živite. Pristopna izjava je objavljena na spletni strani www.las-sozitje.si. Izpolnjeno in podpisano pošljite na las-sozitje@rralur.si ali po pošti na naslov »RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana«.

  1. februarja ob 16:30 bomo v Kulturni dvorani Občine Škofljica (Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica) organizirali delavnico, na katerih bomo predstavili novo programsko obdobje in dorekli načrt za pripravo Strategije lokalnega razvoja. Konec februarja pa bomo organizirali skupščino, na kateri bomo podpisali partnersko pogodbo o delovanju LAS v novem programskem obdobju. Sledile bodo delavnice in posveti za pripravo projektov. Obvestila o načrtovanih aktivnostih bodo objavljena na spletni strani www.las-sozitje.si oziroma jih bomo poslali po e-pošti tistim, ki se boste prijavili na e-novice.

Comments are closed.

Skip to content