Predpisi

Arhiv proračuni in objave v Uradnem listu RS

Uradne objave in objave v Uradnem listu RS

LETO 2022

Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Škofljica

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta 

Sklep o potrditvi mandatov članov  Občinskega sveta Občine Škofljica

4075. Poročilo občinske volilne komisije o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 2022 v Občini Škofljica – 2 – krog volitev župana

4074. Poročilo občinske volilne komisije o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 2022 v Občini Škofljica – volitve župana, občinskega sveta in svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti

3429. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora SK08

3378. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Škofljica

Sklep o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času v Vrtcu Škofljica v šolskem letu 2022/2023

Sklep o cenah uporabe šolskih in vrtčevskih prostorov ter športnih dvoran za izvajanje izven šolskih in dopolnilnih dejavnosti za 2022

Sklep o dopolnitvi sklepa o cenah uporabe oz. najema športnih objektov in oglasnih mest v telovadnici – Lavrica

Sklep o imenovanju elektorjev za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet

2773. Sklep o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Škofljica v plačni razred

Sklep o soglasju k določitvi cene porabljenih živil predšolske vzgoje v Javno vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica

2656. Razpis rednih volitev v svete krajevnih vaških in četrtnih skupnosti na območju Občine Škofljica

2073. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v Občini Škofljica

2074. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škofljica

2075. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Obrtno podjetniška cona Škofljica

Sklep o podelitvi priznanj Občine Škofljica

1667. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavški hrib

1628. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škofljica

1590. Sklep o ukinitvi javnega dobra

1589. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitve obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti v Občini Škofljica

1587. Zaključni račun Proračuna Občine Škofljica za leto 2021

Sklep o cenah uporabe oz. najema športnih objektov in oglasnih mest v telovadnici -Lavrica

813. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Škofljica

812. Odlok o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Škofljica

Letni program športa v Občini Škofljica za leto 2022

Sklep o odpisu zapadle in ne-izterljive terjatve

Sklep o imenovanju predstavnika v Svet Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za leti 2021 in 2022

Sklepi 3. izredne seje OS, 28.2.2022

44. Odlok o pokopališkem redu v Občini Škofljica

LETO 2021

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Škofljica

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Skupna občinska uprava 5G

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za leti 2021 in 2022

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena Šola Grosuplje

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2022

Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Škofljica

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda GŠ Grosuplje

Sklep o manjši notranji igralni površini v Vrtcu Škofljica za šolski leti 2021-2022 in 2022-2023

Sklep o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Škofljica v plačni razred

Slep o ukinitvi javnega dobra

Sklep o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času v Vrtcu Škofljica v šolskem letu 2021-2022

Sklep o imenovanju nadomestnega člana NO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalne enote F5, F7, F8, F16, F25 in F30

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za 2021 in 2022 

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škofljica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofljica za leto 2020

Sklep o imenovanju predstavnikov občine v Svet JVZ Vrtec Škofljica

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za 2021 in 2022

Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta LUR za obdobje 2021-2027

Letni program športa v Občini Škofljica za 2021

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za leto 2021 in 2022 (1220-8, 10, 1221-10, 12, 14 k.o. Rudnik)

Sklepi 2. izredne seje 4.2.2021

Comments are closed.

Skip to content