Predpisi

Arhiv proračuni in objave v Uradnem listu RS

Uradne objave in objave v Uradnem listu RS

LETO 2022

LETO 2021

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Škofljica

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Skupna občinska uprava 5G

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za leti 2021 in 2022

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena Šola Grosuplje

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2022

Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Škofljica

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda GŠ Grosuplje

Sklep o manjši notranji igralni površini v Vrtcu Škofljica za šolski leti 2021-2022 in 2022-2023

Sklep o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Škofljica v plačni razred

Slep o ukinitvi javnega dobra

Sklep o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času v Vrtcu Škofljica v šolskem letu 2021-2022

Sklep o imenovanju nadomestnega člana NO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalne enote F5, F7, F8, F16, F25 in F30

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za 2021 in 2022 

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škofljica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofljica za leto 2020

Sklep o imenovanju predstavnikov občine v Svet JVZ Vrtec Škofljica

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za 2021 in 2022

Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta LUR za obdobje 2021-2027

Letni program športa v Občini Škofljica za 2021

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za leto 2021 in 2022 (1220-8, 10, 1221-10, 12, 14 k.o. Rudnik)

Sklepi 2. izredne seje 4.2.2021

Comments are closed.

Skip to content