Predpisi

Seznam proračunov

Seznam uradnih objav in objav v Uradnem listu RS

Uradne objave in objave v Uradnem listu RS

LETO 2020

LETO 2019

SKLEP o imenovanju odborov vaških skupnosti za mandat 2018-2022 

SKLEP o dopolnitvi letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za leto 2019
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta
3039. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3038. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2020
3037. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Reber
3036. Odlok o sestavi in pristojnostih Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Škofljica
3035. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Škofljica
2911. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2019
Sklep o prenehanju mandata in imenovanju novega clana OSPV.pdf
2411. Sklep o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib, stran 6607
2411. SKLEP o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib
2331. Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofljica
2330. Statut Občine Škofljica
2064. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica
2050. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 20182051.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2019
S K L E P o manjši notranji igralni površini v Vrtcu Škofljica za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021
SKLEP o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
SKLEP o imenovanju članov uredniškega odbora Glasnik
1092. Obvezna razlaga in tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica
1091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalne enote F12 do F21
1090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2
1089. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora
1088. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve
Sklep o ceni zakupnin in najemnin za zemljišča v lasti občine Škofljica za leto 2019
Letni program športa za leto 2019
1001. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica
1000. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2019
347. Odlok o turistični taksi v Občini Škofljica, stran 728
346. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju programa zobozdravstva

Comments are closed.