Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

dobra_voda_za_vse

NA KRATKO O PROJEKTU

Predmet projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop je novogradnja in hidravlična izboljšava oziroma rekonstrukcija obstoječih vodovodnih sistemov v občinah Log – Dragomer, Brezovica, Logatec in Škofljica. Projekt je razdeljen na štiri podsklope, vsak podsklop pa zajema izvedbena dela v vsaki omenjeni občini:

 • nadgradnja vodovodnega sistema v občini Log – Dragomer,
 • nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica,
 • nadgradnja vodovodnega sistema v občini Logatec,
 • nadgradnja vodovodnega sistema v občini Škofljica.

Občina Postojna, kot peta sodelujoča občina, je v projekt vključena, kot sofinancerka izgradnje vodovoda v okviru tretjega sklopa –  v izgradnji vodovoda na območju Občine Postojna.

Primarni namen izvedbe projekta je reševanje obstoječe problematike na področju oskrbe s pitno vodo na območju vključenih občin. Tako bomo na sistem oskrbe s pitno vodo priključili dodatnih 228 prebivalcev. Projekt zajema izboljšavo 3.568 metrov obstoječega vodovoda in novogradnjo 14.746 metrov vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti: štirih vodohranov, dveh črpališč oziroma prečrpališč, dveh zajetij vode in ene vodarne.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI V OBČINI ŠKOFLJICA

Trenutno stanje

Naselja Glinek, Gorenje Blato, Gumnišče, Lanišče, Lavrica, Pleše, Škofljica in Zalog pri Škofljici se s pitno vodo oskrbujejo iz centralnega vodovodnega sistema širšega območja Mestne občine Ljubljana. Vodni vir centralnega vodovodnega sistema so prodni vodonosniki Ljubljanskega polja in Barja, kjer se podzemna voda izkorišča v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest. Sistem je v upravljanju Javnega podjetja vodovod – kanalizacija, d. o. o. Ljubljana (JP VO-KA Ljubljana). Naselja Pijava Gorica, Drenik, Smrjene, Vrh nad Želimljami in Gradišče nad Pijavo Gorico se napajajo iz zajetja Brezova noga in je prav tako v upravljanju JP VO-KA Ljubljana.

Naselje Klada dobiva pitno vodo iz sistema Klada – Zapotok, ki je v upravljanju Režijskega obrata Občine Ig. Naselji Reber in Dole se z vodo oskrbujeta iz sistema Šmarje – Sap, ki je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, d. o. o. Naselji Orle in Želimlje imata trenutno lokalna vodovoda, ki jih upravlja Občina Škofljica. Naselje Orle se bo po izvedbi projekta priključilo na Centralni vodovodni sistem Ljubljana.

Vodovod, ki oskrbuje naselji Lavrica in Škofljica je bil zgrajen leta 1985. Na primarnem vodovodu, od prečrpalnice Rudnik do naselja Lavrica, je bilo evidentiranih nekoliko napak, vendar je vsak poseg na obstoječem omrežju otežen zaradi njegovega poteka po zasebnih zemljiščih. Problematičen je tudi material obstoječega vodovoda, ki je tankostenski PVC, ki je poglavitni vzrok za vzdolžne lome na cevovodu.

Poleg glavnega napajalnega vodovoda za ta jugovzhodni del Ljubljane in do vodohrana Šeparjev hrib, območje prečka nekaj sekundarnih vodovodov in večje število hišnih priključkov. Prav tako je izvedena povezava sekundarnih vodovodov s primarnim vodovodom v zaselku Žaga. Poleg opisanih sekundarnih vodovodov je vzdolž trase primarnega vodovoda izvedenih še več individualnih hišnih priključkov, kakor tudi skupinskih. Najstarejši so izvedeni na vodovodu, zgrajenem ob Dolenjski cesti, na jugozahodni strani železniške proge pa razpredeni kot skupinski priključek. V Občini Škofljica je vodovodni sistem na omenjenem območju (naselja Lavrica in Škofljica) dotrajan in poškodovan, zaradi česar prihaja do nekontroliranih izgub pitne vode. Hkrati pa le-ta poteka po ozemlju, ki ni v lasti občine, kar predstavlja težave pri nemotenemu vzdrževanju.

V letu 2011 je bilo na Centralni vodovodni sistem Ljubljana skupno priključenih 310.892 prebivalcev, od tega 5.869 v občini Škofljica, kar predstavlja 100% priključenost prebivalcev na javni sistem Ljubljana v občini Škofljica.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Prebivalci območja Občine Škofljica se občasno srečujejo s problematiko hidravlične neustreznosti cevovodov in zato nihanja tlakov. V prihodnje se bo naselje Orle priključilo na Centralni vodovodni sistem Ljubljana, kar bo spremenilo dosedanji vodovodni sistem. Namen izvedbe projekta je zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, saj bomo na tem območju dogradili vodovodni sistem in obstoječega hidravlično izboljšali.

Z izvedbo projekta bomo zadostili tudi sledečim ciljem:

 • zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo,
 • izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotavljanje boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo 5.869 obstoječim priključenim prebivalcem v občini Škofljica,
 • 228 na novo priključenih prebivalcev, oskrbovanih iz Centralnega vodovodnega sistema Ljubljana, z zagotovljenim monitoringom (ob tem je potrebno poudariti, da bo naselje Orle po izvedbi projekta priključeno na omenjeni sistem, danes pa se naselje Orle oskrbuje iz zasebnega vodovodnega sistema).

Projekt zajema dela na primarnem vodovodu Lavrica – Škofljica in navezavo naselja Orle na Centralni vodovodni sistem Ljubljana. V ta namen bomo izvedli novogradnjo 795 metrov cevovodov in hidravlično izboljšavo 3.568 metrov cevovodov, novogradnjo vodohrana Srednja vas ter rekonstrukcijo prečrpalnice Lavrica. 

Rekonstrukcija primarnega vodovoda Lavrica – Škofljica

Predmet projekta je hidravlična izboljšava primarnega in sekundarnega vodovoda z vgradnjo cevi iz nodularne litine. Skupna dolžina cevovodov znaša 3.568 metrov. V sklopu izgradnje cevovodov, bo potekala tudi gradnja vseh pripadajočih objektov na cevovodih (jaški, zasuni, zračniki…).

Navezava naselja Orle na Centralni vodovodni sistem  Ljubljana 

Predmet projekta je izgradnja vodovodov Lavrica – vodohran Srednja vas, vodohran Srednja vas – Hrastarija, izgradnja vodohrana Srednja vas in rekonstrukcija prečrpalnice Lavrica. Skupna dolžina  vseh cevovodov, ki jih bomo vgradili, znaša 759 metrov. Cevi bodo iz nodularne litine.

Vodohran Srednja vas bo lociran na zahodni strani lokalne ceste Srednja vas v smeri Orl. Skupna prostornina dveh vodnih celic, ki bosta tvorili vodohran, bo znašala 200 m3. Vodohran bo služil kot pretočni objekt za naselji Orle in Hrastarija. Iz novega vodohrana se bo voda prečrpavala v protiležni vodohran Orle (cevi do vodohrana vodijo skozi kraj; pri veliki porabi vode porabniki dobijo vodo delno iz črpališč, delno pa iz zaloge v vodohranu). Hkrati pa bo vodohran Srednja vas protiležni za naselja Daljna vas, Srednja vas, Zadnja vas in Sela pri Rudniku. Dotok vode bo zagotovljen iz obstoječe prečrpalnice Lavrica. Prečrpavanje v vodohran Orle pa se bo izvajalo preko dveh izmeničnih in centrifugalnih črpalk.

Izgradnja vodohrana v Srednji vasi pogojuje prereditev prečrpalnice Lavrica, in sicer bo potrebna rekonstrukcija hidropostaje z dvema črpalkama, preko katerih bo potekalo polnjenje vodohrana. Črpalki bosta obratovali izmenično; ena črpalka bo delovna, druga bo rezervna. V sklopu rekonstrukcije hidropostaje, z vgradnjo dveh črpalk, bomo izvedli tudi rekonstrukcijo ostalih fazonskih kosov in armatur v objektu. 

Z navezavo vodovodnega sistema Orle na Centralni vodovodni sistem Ljubljana bomo obratovanje črpališča Močila zaustavili. Zajetje, črpališče in bazen črpališča bomo minimalno vzdrževali za potrebe morebitne interventne vključitve v sistem.

CILJI PROJEKTA

S projektom bomo dosegli naslednje primarne cilje:

 • zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo,
 • zmanjšanje izpostavljenosti prebivalcev oporečni pitni vodi in
 • izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo.

Z izvedbo projekta bomo dosegli cilje, ki sovpadajo s cilji Operativnega programa izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020:

 • po izvedbi hidravlične izboljšave in izgradnje delov vodovoda bo izboljšana javna oskrba s pitno vodo, s tem bo 27.362 obstoječih priključenih prebivalcev občin Log – Dragomer, Brezovica, Logatec in Škofljica deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo,
 • prebivalcem bo zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo in
 • število oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov se bo po izgradnji vodovodnega sistema povečalo za 228 prebivalcev.

Z izvedbo naložbe v oskrbo s pitno vodo bomo zagotovili tudi:

 • delovanje celovitega sistema vodooskrbe v vseh vključenih občinah,
 • zmanjšali vodne izgube in optimizirali stroške,
 • zagotovili zadostne količine pitne vode prispevnega območja in
 • zmanjšali motnje v oskrbi zaradi interventnih popravil okvar na vodovodnem omrežju.

V okviru projekta bomo dosegli tudi socialno-ekonomske cilje, ki so poleg boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo za 27.362 obstoječih priključenih prebivalcev, tudi izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva in razvoj turističnih ter rekreacijskih aktivnosti.

FINANCIRANJE PROJEKTA

Investicijska vrednost celotnega projekta znaša 9.023.035,09 € brez DDV, z DDV pa 11.008.102,81 €. Upravičeni stroški znašajo 8.689.886,09 €. Upravičeni investicijski stroški bodo sofinancirani s sledečimi finančnimi viri:
• iz državnega proračuna Republike Slovenije – 1.072.694,14 €,
• iz Kohezijskega sklada Evropske unije – 6.078.600,03 € in
• iz proračuna vključenih občin – 1.871.740,93 €.

Skupna vrednost upravičenih stroškov projekta v Občini Škofljica znaša 2.802.421,00 € brez DDV in neupravičenih stroškov.

Skupna vrednost upravičenih stroškov projekta po vključenih občinah znaša:

 • Občina Log – Dragomer – 530.871,00 €
 • Občina Brezovica –1.835.566,43 €
 • Občini Logatec in Postojna – 3.521.027,66 €, od tega delež Občine Logatec znaša 3.299.396,64 €, delež Občine Postojna pa 221.634,02 €
 • Občina Škofljica – 2.802.421,00 €

Dodatne informacije:
Občina Škofljica; T: 01 360 16 27 (Gabrijela Golob)
E: gabrijela.golob@obcina.skofljica.si

Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani: www.cistaljubljanica.si

Comments are closed.

Skip to content