ORGANI

Župan Ivan JORDAN

3. mandat 2018-2022
2. mandat 2014-2018 
1. mandat 2010-2014

Podžupanja Maja NOVAK

mandat 2018-2022 

Podžupan Boris Zupančič

*Vir: https://www.dnevnik.si/1042544317

mandat 2010-2014
mandat 2014-2018
mandat 2018-2022

SESTAVA OBČINSKEGA SVETA 2018-2022, Krajevne skupnosti, komisije, zavodi

Občinski svet občine Škofljica sestavlja 15 svetnikov, ki se volijo za 4 letno mandatno obdobje. Odločajo z večino opredeljenih glasov, če je na seji prisotnih najmanj 8 članov, razen če v Statutu in Poslovniku ni določena večja večina.

NALOGE
• Sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta,
sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
• na predlog župana sprejema občinski proračun in zaključni račun,
• ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
• v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
• daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenešenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
• nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
• potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
• imenuje in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora,
• imenuje in razrešuje predsednika in člane komisij in odborov občinskega sveta,
• na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi pod-župana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije pod-župana,
• odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
• odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
• razpisuje referendum

Sestava Nadzornega odbora 2018-2022

SIMON JURKOVIČ, predsednik, Vrh nad Želimljami 53d, 1291 Škofljica
KARMEN ZORC, podpredsednica, Kočevska cesta 30, 1291 Škofljica
Vida STARIČ HOLOBAR, Gratova 21, 1291 Škofljica
PETER KOLENC, Gorenje Blato 92, 1291 Škofljica
MOJCA MEMON, Srednjevaška 56, Lavrica, 1291 Škofljica

Comments are closed.

Skip to content