ORGANI

Župan PRIMOŽ CIMERMAN

1. mandat 2022-2026

 

 

SESTAVA OBČINSKEGA SVETA 2022-2026, Krajevne skupnosti, komisije, zavodi

Občinski svet občine Škofljica sestavlja 15 svetnikov, ki se volijo za 4 letno mandatno obdobje. Odločajo z večino opredeljenih glasov, če je na seji prisotnih najmanj 8 članov, razen če v Statutu in Poslovniku ni določena večja večina.

NALOGE
• Sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta,
sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
• na predlog župana sprejema občinski proračun in zaključni račun,
• ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
• v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
• daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenešenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
• nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
• potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
• imenuje in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora,
• imenuje in razrešuje predsednika in člane komisij in odborov občinskega sveta,
• na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi pod-župana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije pod-župana,
• odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
• odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
• razpisuje referendum

Sestava Nadzornega odbora 2018-2022

  • SIMON JURKOVIČ, predsednik, Vrh nad Želimljami 53d, 1291 Škofljica
  • KARMEN ZORC, podpredsednica, Kočevska cesta 30, 1291 Škofljica
  • VIDA STARIČ HOLOBAR, Gratova 21, 1291 Škofljica
  • PETER KOLENC, Gorenje Blato 92, 1291 Škofljica, ODSTOPIL 3.5.2021
  • MOJCA MEMON, Srednjevaška 56, Lavrica, 1291 Škofljica
  • NATAŠA SPREITZER, Pot na Debeli hrib 54, 1291 Škofljica, DATUM IMENOVANJA 15. 7. 2021

Comments are closed.

Skip to content