Občinski svet

SESTAVA OBČINSKEGA SVETA 

Občinski svet občine Škofljica sestavlja 15 svetnikov, ki se volijo za 4 letno mandatno obdobje. Odločajo z večino opredeljenih glasov, če je na seji prisotnih najmanj 8 članov, razen če v Statutu in Poslovniku ni določena večja večina.

 IME IN PRIIMEKNASLOVE-POŠTAmobitelstranka 
1.MAJA NOVAK Smrjene, Smrjene 11MOJA OBČINA
2.MILAN KNEZPijava Gorica, Prijateljeva ulica 23, 1291 Škofljicam.knez@kolesarska-zveza.si041 694 686MOJA OBČINA
3.HELENA GRM ŠERJAK051 622 103MOJA OBČINA
4.DAMJAN JANEZ PANGERCAhlinova ulica 10, 1291 Škofljicadamjan.pangerc@siol.netMOJA OBČINA
5.MATEJA NOVAKLMŠ
6.ROBERT ILCrobert.ilc@gmail.comNSi
7.JOŽEF ŽLAHTIČPijava Gorica, Kočevska cesta 148, 1291 Škofljicajoze.zlahtic@gmail.com040 187 490 SD
8.FRANC PAVLINJEKPijava Gorica, Nova pot 31, 1291 Škofljicapavlinjek.f@gmail.com041 413 624DD
9.JANEZ RUGELJSMC
10.JANEZ JAGRIČLavrica, Dolenjska cesta 345, 1291 Škofljicajanez.jagric@gmail.com040 266 377NAŠA OBČINA
11.MOJCA BRKINJAČmojca.brkinjac@gmail.com041 637 371NAŠA OBČINA
12.BOJAN BOŽIČ bbojan.bbozic@gmail.com041 550 727NAŠA OBČINA
13.JANEZ ZAGORCSDS
14.SIMONA KOSTREVC SDS
15.BORIS ZUPANČIČ Škofljica, Rabska 9boris.zupancic56@gmail.com041-651-206SDS

NALOGE

 1. Sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta,
  sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 2. na predlog župana sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 3. ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 4. v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 5. daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenešenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 6. nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 7. potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 8. imenuje in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora,
 9. imenuje in razrešuje predsednika in člane komisij in odborov občinskega sveta,
 10. na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi pod-župana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije pod-župana,
 11. odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 12. odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 13. razpisuje referendum,
 14. s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet, kolikor ni za odločanje o tem pooblaščen drug organ,
 15. določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 16. odloča o pogojih za podeljevanje koncesij na področju izvajanja gospodarskih javnih služb,
 17. ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 18. določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
 19. sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
 20. določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 21. sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
 22. daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne enote,
 23. odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut.

Comments are closed.

Skip to content