Župan Ivan JORDAN

28.06.2016

Župan predstavlja in zastopa občino. Izvolijo ga občani na lokalnih volitvah za 4 letno mandatno obdobje.

Pristojnosti župana

Predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta

izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna

skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta

odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, v skladu z vrednostjo, določeno v odloku o proračunu občine

skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine

predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge

imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave , usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave

v okviru svoje pristojnosti sprejema odredbe, pravilnike, navodila in sklepe

skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč

imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito

sprejme načrt zaščite in reševanja ter vodi zaščito, reševanje in pomoč

določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine

sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati, v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev

predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost

opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in statut občine

zastopa in predstavlja občino na sprejemih in prireditvah

Last modified: 04.03.2020

Comments are closed.