Lokalne volitve

LOKALNE VOLITVE 2014 (vse dokumente, ki so na stari spletni: http://arhiv.skofljica.si/S13000/Lokalne+volitve )

LOKALNE VOLITVE 2018 (vse dokumente, ki so na stari spletni: http://arhiv.skofljica.si/S14000/Lokalne+volitve+2018)

LOKALNE VOLITVE 2022

 

KANDIDIRANJE  

Liste kandidatov za člane občinskega sveta določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi listo kandidatov po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju liste kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

Listo kandidatov lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število volivcev je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. (68.člen ZLV).

Kandidata za župana občine določijo politične stranke in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi kandidata po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidata smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidata določi stranka s tajnim glasovanjem.

Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. (106.člen ZLV)

Potrebno število podpisov za določitev kandidature župana: najmanj 75.

Potrebno število podpisov za določitev liste kandidatov za občinski svet: najmanj 89.

 Kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev, ki živijo na območju določenega ožjega dela občine. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča, če so podpisniki državljani druge države članice EU, pa naslov začasnega prebivališča, če nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Podatke v seznamu podpisnikov overi občinska volilna komisija.

Politična stranka določi kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti po postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov morajo sodelovati člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini.

Skrajni rok za vložitev kandidatur pri občinski volilni komisiji je 20. 10. 2022 do 19.ure!

Pojasnilo glede ”spolnih” kvot:

Stopnja in naziv izobrazbe:

Obrazci – vlaganje kandidature za župana:

Obrazci – vlaganje kandidature za občinski svet:

Obrazci – vlaganje kandidature za Svet Krajevne skupnosti:

Obrazci – vlaganje kandidature za Svet Vaške skupnosti:

Obrazci – vlaganje kandidature za Svet Četrtne skupnosti:

POZIV ZA PREDLOGE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV ZA
LOKALNE VOLITVE 2022
20. novembra 2022 bodo redne lokalne volitve, na katerih bodo v vseh občinah izvolili člane občinskih svetov, župane in člane svetov ožjih delov občin.

Rok za oddajo predlogov je četrtek, 15. septembra 2022 (zaradi kratkega zakonskega roka
bomo predloge zbirali tudi po tem datumu, do zapolnitve vseh mest). Predloge posredujte na
naslov: Občina Škofljica, Občinska volilna komisija, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica ali jih
predložite v sprejemni pisarni oz. skeniran original na e-naslov: obcina@obcina.skofljica.si.
Obvezno jim priložite zahtevane izjave. Obrazci za predloge in izjave so priloženi temu pozivu.

PREDSTAVNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46.-47. člen ZLV)

Predstavniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu občinske volilne komisije. Predsednika volilnega organa lahko opozorijo na nepravilnosti.

Predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov določi predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji.

Predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat.

ZAUPNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46.-47. člen ZLV)

Zaupniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu volilnih odborov. Predsednika volilnega odbora lahko opozorijo na nepravilnosti.

Imena zaupnika kandidata oziroma liste kandidatov sporoči predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja (najkasneje 14. 11. 2022).

Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat ter je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini.

Obrazec – zaupniki (LV22)

POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA

GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (16. 11. 2022), pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo. Za zdravniško potrdilo šteje vsaka pisna potrditev zdravnika (tudi elektronska pošta), iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. Potrdilo o bolezni lahko izda katerikoli zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe.

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo občinsko volilno komisijo najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (16. 11. 2022) in obvestilu priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Obrazec za glasovanje na domu

GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (9. 11. 2022).

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o statusu invalida in to sporočijo občinski volilni komisiji do 9. 11. 2022.

Volivci, ki jim je nepredvideno odvzeta prostost oz. so nepredvideno sprejeti v bolnišnico, socialnovarstveni zavod, ipd. ter volivci, ki so v izolaciji, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje do 14. 11. 2022 in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo, odločba, izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Obrazec za glasovanje po pošti

Comments are closed.

Skip to content