ODDELEK ZA PROSTOR, KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN INVESTICIJE

Vodja oddelka za investicije in komunalno:

višja svetovalka za investicije

Gabrijela GOLOB 

Telefon: 01/360-16-27

E-naslov: gabrijela.golob@obcina.skofljica.si

Področje dela: investicije, področje gradnje in vzdrževanja komunalne infrastrukture.

Opis dela:

– vodenje, izvajanje, koordiniranje in nadziranje dela s področja investicij;
– opravljanje strokovno-tehničnih del na komunalnem gospodarstvu;
– sodelovanje pri postopkih pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč;
– priprava aktov s področja dela;
– spremljanje zakonodaje in zagotavljanje dela v skladu z zakoni in predpisi;
– sodelovanje z občinskimi, medobčinskimi in republiškimi institucijami;
– sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
– sodelovanje pri mejno ugotovitvenih postopkih in parcelacijah;
– vodenje upravnih postopkov s področja dela in sodelovanje pri premoženjsko-pravnih zadevah;
– vodenje investicij in investicijskega vzdrževanja;
– vodenje razvojnih projektov in priprava investicijsko-tehnične dokumentacije na področju dela;
– izdelava programov, analiz, planov, poročil, pogodb in evidenc s področja dela;
– izdajanje soglasij s področja dela;
– razvojne naloge in razvojni načrti s področja dela;
– opravljanje drugih del po nalogu predstojnika ali direktorja občine.

 

 Višja svetovalka za komunalo

Katja MIKEC

Telefon: 01/360-16-14

E-naslov: Katja.Mikec@obcina.skofljica.si

Svetovalka za investicije in komunalne zadeve

Zvonka ŠAVOR

Telefon: 01/360-16-07

E-naslov: zvonka.savor@obcina.skofljica.si

Področje dela: gradnje in vzdrževanje komunalne infrastrukture

Opis dela:

– vodenje, izvajanje, koordiniranje in nadziranje dela s področja investicij v komunalnih dejavnostih, cestnega gospodarstva, prometa, ekologije in drugih dejavnosti;
– opravljanje strokovno-tehničnih del na komunalnem gospodarstvu;
– sodelovanje pri postopkih pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč;
– priprava aktov s področja dela;
– spremljanje zakonodaje in zagotavljanje dela v skladu z zakoni in predpisi;
– sodelovanje z občinskimi, medobčinskimi in republiškimi institucijami;
– sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
– sodelovanje pri mejno ugotovitvenih postopkih in parcelacijah;
– vodenje upravnih postopkov s področja dela in sodelovanje pri premoženjsko-pravnih zadevah;
– vodenje investicij in investicijskega vzdrževanja;
– vodenje razvojnih projektov in priprava investicijsko-tehnične dokumentacije na področju dela;
– izdelava programov, analiz, planov, poročil, pogodb in evidenc s področja dela;
– izdajanje soglasij s področja dela;
– razvojne naloge in razvojni načrti s področja dela;
– opravljanje drugih del po nalogu predstojnika ali tajnika občine.

Svetovalka za komunalne zadeve in promet
Tina GOLOB

Telefon: 01/360-16-13

E-naslov: tina.golob@obcina.skofljica.si

Področje dela: komunalni prispevki, evidenca NUSZ, promet, služnosti

Opis dela:

– sodelovanje pri priprava odlokov in drugih predpisov s področja dela;
– vodenje upravnih in drugih postopkov na področju dela;
– koordiniranje in nadziranje dela izvajalcev na področju dela;
– zbiranje, evidentiranje ter vodenje evidence ter dokumentacije predpisov in drugih aktov z delovnega področja;
– izdajanje prometnih in drugih soglasij s področja dela;
– vodenje evidenc s področja NUSZ in nepremičnin občine;
– vodenje upravnih postopkov v zadevah izračuna komunalnih prispevkov;
– sodelovanje pri mejno ugotovitvenih postopkih in parcelacijah;
– sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
– opravljanje del po nalogu predstojnika ali tajnika občine.

Comments are closed.

Skip to content