Direktor občinske uprave

Marko Podvršnik, univ.dipl.prav.

Telefon: 01/360-16-04

E-naslov: marko.podvrsnik@obcina.skofljica.si

 

Področje dela: vodenje občinske uprave.

Opis dela:

– vodenje in organizacija dela občinske uprave in nadzor nad njenim delom;
– skrb za zakonito, pravočasno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave;
– izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave;
– organizacija tajniških poslov za občinski svet, odbore in komisije;
– pomoč županu in občinskemu svetu;
– pregled in priprava splošnih aktov za občinski svet in župana;
– skrb za objavo splošnih aktov;
– dajanje pobud, predlogov in mnenj državnim organom, ki se tičejo koristi občine;
– upravljanje z občinskim premoženjem;
– pregled pogodb s partnerji in po pooblastilu župana sklepanje pogodb z njimi;
– kadrovske zadeve po pooblastilu predstojnika;
– strokovno in organizacijsko delo v zvezi z izobraževanjem delavcev;
– sodelovanje v postopkih javnih naročil;
– opravljanje drugih nalog po pooblastilu ali nalogu župana.

Comments are closed.

Skip to content