Arhiv proračuni in objave 2019 – 2021

Uradne objave in objave v Uradnem listu RS

LETO 2021

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Škofljica

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Skupna občinska uprava 5G

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za leti 2021 in 2022

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena Šola Grosuplje

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2022

Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Škofljica

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda GŠ Grosuplje

Sklep o manjši notranji igralni površini v Vrtcu Škofljica za šolski leti 2021-2022 in 2022-2023

Sklep o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Škofljica v plačni razred

Slep o ukinitvi javnega dobra

Sklep o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času v Vrtcu Škofljica v šolskem letu 2021-2022

Sklep o imenovanju nadomestnega člana NO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalne enote F5, F7, F8, F16, F25 in F30

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za 2021 in 2022 

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škofljica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofljica za leto 2020

Sklep o imenovanju predstavnikov občine v Svet JVZ Vrtec Škofljica

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za 2021 in 2022

Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta LUR za obdobje 2021-2027

Letni program športa v Občini Škofljica za 2021

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za leto 2021 in 2022 (1220-8, 10, 1221-10, 12, 14 k.o. Rudnik)

Sklepi 2. izredne seje 4.2.2021

LETO 2020

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2021

Tehnični popravek Odloka o turistični taksi v Občini Škofljica

Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za leti 2021 in 2022

3321. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2021, stran 9433.

3252. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 9274.

3251. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica, stran 9274.

3250. Odlok o spremembah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 9273.

Sklep o predlogu kandidata predstavnika LUR v Razvojni svet LUR 2021-2027

Sklep o javni razgrnitvi predlogov proračunov za leti 2021 in 2022

2538. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23, stran 6192

2251. Sklep o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Škofljica v plačni razred, stran 5086.

Ob-2653/20 Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Škofljica za leto 2020.

2109. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Škofljica, stran 4688.

1927. Sklep o ukinitvi javnega dobra

1925. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Škofljica

1924. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica

1923. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofljica za leta 2019

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za leto 2020

Letni program športa za leto 2020
671. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
670. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Škofljica v najem ali zakup
669. Odlok o spremembi Odloka o izdajanju občinskega glasila
635. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica
634. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
565. Odlok o rebalansu proračuna Občine Škofljica za leto 2020, stran 1744.
Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za leto 2020
325. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2020
140. Sklep o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 14-06 SORG Smrjene Peščenke in Ceroj

LETO 2019

SKLEP o imenovanju odborov vaških skupnosti za mandat 2018-2022 

SKLEP o dopolnitvi letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica za leto 2019
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta
3039. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3038. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2020
3037. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Reber
3036. Odlok o sestavi in pristojnostih Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Škofljica
3035. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Škofljica
2911. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2019
Sklep o prenehanju mandata in imenovanju novega clana OSPV.pdf
2411. Sklep o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib, stran 6607
2411. SKLEP o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib
2331. Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofljica
2330. Statut Občine Škofljica
2064. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica
2050. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 20182051.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2019
S K L E P o manjši notranji igralni površini v Vrtcu Škofljica za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021
SKLEP o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
SKLEP o imenovanju članov uredniškega odbora Glasnik
1092. Obvezna razlaga in tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica
1091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalne enote F12 do F21
1090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2
1089. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora
1088. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve
Sklep o ceni zakupnin in najemnin za zemljišča v lasti občine Škofljica za leto 2019
Letni program športa za leto 2019
1001. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica
1000. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2019
347. Odlok o turistični taksi v Občini Škofljica, stran 728
346. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju programa zobozdravstva

Comments are closed.

Skip to content