SODELOVANJE V OBČINI ŠKOFLJICA ZA MANDATNO OBDOBJE 2022–2026 KOT POSVETOVALNO TELO ŽUPANA

08.03.2023

TEMELJNA IZHODIŠČA IN VREDNOTNA NAČELA POSVETOVALNEGA TELESA

Župan Občine Škofljica je v skladu z 30. členom Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 47/19), dne 27.02.2023 s sklepom ustanovil strokovno in posvetovalno telo in v ta namen k sodelovanju povabil tudi lokalno skupnost, ter sestavil posvetovalna telesa – skupine na različnih področjih, ki sodijo v pristojnost in delokrog lokalne skupnosti. Posvetovalno telo je prostovoljno telo občank in občanov, ki želijo s svojimi izkušnjami, znanjem in povezavami pomagati pri razvoju občine. Zato so tudi skupno sprejeli temeljna izhodišča in vrednostna načela za kar najboljše sodelovanje pri uresničevanju zelo zahtevnih ciljev, ki jih ima Občina v prihajajočem obdobju.

Osnovno izhodišče in hkrati načelo delovanja posvetovalnega telesa je odgovorno, konstruktivno, povezovalno in transparentno reševanje problemov občine in njenih prebivalcev ter iskanje najboljših rešitev za občana kot posameznika, za posamezne družbene skupine, nevladne organizacije, gospodarski sektor in občino kot celoto.

Glavno poslanstvo posvetovalnega telesa je dokazati, da razvoj občine lahko vodijo prebivalci in ne le župan ali občinski svet, zato je povrnitev zaupanja ljudi v Občino in njene temeljne stebre občinskega delovanja, politične, družbene, kulturne, socialne, finančne, gospodarske in druge stebre, ključno.

Posvetovalno delo, občinska uprava in občinski svet lahko s takšnimi temeljnimi izhodišči svojega delovanja delujejo le v razmerah stabilnega dolgoročnega sodelovanja, ki je utemeljeno najprej na osebnih, lokalnih  in šele nato na strankarskih načelih, na vrednotah spoštovanja, konsenzualnega premoščanja medsebojnih razlik, v spoštovanju institucionalnih in procesnih elementov demokratičnega sistema, s širokim vključevanjem in odzivi na potrebe ter poglede raznolikih zainteresiranih družbenih deležnikov.

Vloga posvetovalnega dela ima v tem procesu predvsem informativno in strokovno noto, kjer lahko s svojim osebnim statusom in poslanstvom prebivalcem pokažemo, da za predlaganimi spremembami stojijo tudi strokovnjaki posameznih področij,  s funkcijo v okviru posvetovalnega strokovnega telesa župana.

Poslanstvo naše aktualne občinske politike  je v prvi vrsti razvojno usmerjeno. Kvaliteta bivanja občank in občanov, gospodarska rast, varovanje obstoječih kvalitet in izvajanje aktivnosti za ustvarjanje novih delovnih mest so temelj delovanja in so zagotovilo za obstoj in razvoj socialne države. Socialni dialog je vrednota, ki jo podpiramo vsi. Razvoj družbe in občine mora biti trajnosten – na vseh področjih in v vseh temeljnih pogledih.

Trajnostni razvoj, ki je ključni del naše dolgoročne vizije, pomeni, da občina s svojim obstojem in delovanjem spoštuje in zadovoljuje potrebe vseh današnjih ter prihajajočih generacij; kajti le spoštovanje do sočloveka, družbe, kulture in narave, pa tudi svoje domovine in njene zgodovine ter naravnih danosti pomeni, da ob lastnem razvoju omogočimo razvoj tudi vsakemu drugemu posamezniku in družbi kot celoti.

Da pa se bomo končno lahko osredotočili na prihodnost in razvoj, moramo najprej zaceliti rane, ki že več let bremenijo slovensko družbo – prenehati se moramo deliti na naše in vaše in se osredotočiti na razvoj občine. Škofljica ter njeni prebivalci moramo ponovno postati odraz odprte, poštene, solidarne, pravične, napredne in samozavestne družbe, ki je ni mogoče voditi v ideološko razklanem okolju, pa tudi ne v okolju, v katerem je politika prezirljiva ali brezbrižna do resničnih problemov ljudi. Nov način političnega delovanja mora biti odločen in nepopustljiv do vseh, ki bi na kakršenkoli način želeli izrabiti politiko za svoje interese in s tem poskušali ogroziti danes že dodobra načeto blaginjo lokalne skupnosti.

Prav tako je potrebno prostor političnega za prihodnjo blaginjo države očistiti agresivnega, žaljivega in sovražnega govora tako v političnem prostoru kot tudi drugih prostorih javnega. Za realizacijo navedenega potrebujemo v Škofljici novo politično vodstvo, ki bo znalo prebuditi pozitivne vrednote za skupno dobro. Občina danes potrebuje ljudi z izkušnjami, pa tudi kompetentne novince z znanjem, ki bodo s svojim delom odražali visoko odgovornost za napredek občine.

 1. Skupina za pomoč pri iskanju kadrovskih potencialov in strokovnjakov

Posvetovalna skupina bo svetovala, predlagala, prepričevala in usklajevala  primerne kandidate na prave funkcije. Vsi vemo, da uspešni ljudje nimajo časa, da bi se politično udejstvovali in po navadi pridejo na funkcije ljudje, ki imajo kot prvič drugačne interese, kot drugič pa premalo izkušenj in navsezadnje tudi znanja. In kadar takšni ljudje odločajo o naši prihodnosti, potem se ne smemo pritoževati, če nismo nič naredili, da bi bilo drugače. Skupina bo tako pomagala poiskati in izbrati primerne kandidate, ki bodo delali v lokalno korist. Izbrati najbolj primerno osebo za točno določeno pozicijo je ključno za uspešno delovanje in realizacijo projektov.

 • Tomaž Boh – generalni direktor Direktorata za znanost in tehnologijo
 • Eva  Kovačič – patronažna sestra na Lavrici
 • Imre Jerebic – diakon občine Škofljica
 • Andreja Kutnar  – direktorica CoE Innorenew
 1. Upravno-pravna, novinarska in izobraževalna skupina

Vsi vemo, da je za vsakršno odločitev potrebno spoštovati pravna načela, danes se nič ne sme narediti mimo pravilnikov, statutov ali poslovnika, kar je sicer prav, vendar so včasih te birokratske ovire popolnoma nečloveške in brez kančka zdrave kmečke pameti, zato smo v to skupino zbrali ljudi, ki bodo znali poiskati pravo birokratsko prakso, ki ne bo odločitve in dela podaljšala, ampak jih olajšala in pohitrila. V tej skupini bo velik del dejavnosti tudi mediacija, dobro informiranje  in na koncu prepričevanje s pravimi argumenti.

 • Peter Tomažič – generalni tajnik Karitasa
 • Špela Zupančič – vodja službe za splošne in pravne zadeve na FURSU
 • Klavdija Kutnar – rektorica Univerze na primorskem
 • Roman Brunšek – ravnatelj Osnovne šole Škofljica
 • Erika Žnidaršič – novinarka in voditeljica Tarče na RTVSLO   
 1. Skupina za družbene dejavnosti

Posvetovalna skupina, ki ji je blizu prepričanje, da ljudje ne živimo samo od kruha, da, ko so enkrat zadovoljene osnovne Maslowe življenjske potrebe, potrebujemo še tisto notranje zadovoljstvo – varnost, pripadanje in ljubezen, ugled in spoštovanje, uresničitvi potencialov ipd.

Vse te potrebe se nanašajo na različne skupnosti. Posvetovalna skupina za družbene dejavnosti, bo skrbela za dogajanja v občini, dogodke, prireditve, za aktivnosti, ki realizirajo človeka in povežejo družbo.

 • Majda Pečjak – direktorica pri Pekarni Pečjak
 • Igor Oražem – soustanovitelj in ravnatelj Glasbene šole Lavrica/Škofljica
 • Irena Balažič – predsednica ŠKD Frklje
 • Janez Rigler – aktivni član ŠRD Škofljica
 1. Skupina za urejanje prostora, promet, varstvo okolja in komunalne dejavnosti

a.) Ta skupina ima trenutno največjo težo, saj je vsa kvaliteta življenja odvisna od tega, kako se razvija podoba občine. Da se družba razvija, je potrebno zastaviti dolgoročno vizijo, kaj želimo. To ni vizija, ki jo bi pripravili za čas naših življenj, to je vizija, ki jo želimo pustiti za naše zanamce in že sama ideja, da bodo naši vnuki imeli kvalitetno bivanje v občini, je del našega notranjega zadovoljstva. Ker pa je tukaj potrebno veliko finančnih sredstev,  je toliko bolj pomembno, da vemo, kaj hočemo in to tudi izborimo.

b.) Narediti urbanistični in arhitekturni natečaj, kako bi radi da občina zgleda leta 2073, torej obdobje najmanj 50 let, da ne bi delali samo nekaj, da zadovoljujemo potrebe, ampak da res naredimo vizijo in ji tudi sledimo, tako vsak ve, kaj lahko v prihodnosti tudi pričakuje:

 1. Koliko želimo imeti prebivalcev;
 2. Že v naprej znane lokacije za gradnjo blokov, eno in dvostanovanjskih hiš, vzpostavitev industrijske cone ipd. 
 3. Kje bodo imeli svoj prostor vrtičkarji;
 4. Kje in kakšen bo center občine Škofljica;
 5. Kje in kakšne bodo dejavnosti , kako bomo  pri vsem tem napredku ohranili tudi okolje;
 • Jure Leben – nekdanji minister za okolje in prostor
 • Klemen Milovanovič –  vodja oddelka za infrastrukturo na LUZ d.d.
 • Robert Štaba – ustanovitelj in direktor zavoda Varna pot
 • Borut Lenardič – bivši direktor Vo-Ka
 • Damjan Pangerc – vodja službe za tovorni promet pri SŽ
 • Sergej Destovnik – projektni vodja pri PNZ
 1. Skupina za gospodarstvo, kmetijstvo, zagotavljanje javnih dobrin in oskrbe

Ko enkrat zastavimo strategijo urejanja prostora, je vse povezano z denarjem in gospodarstvom, samooskrbo in kako bi pridobili čim več sredstev, kar pomeni, da moramo imeti tudi razvito gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, vse, kar prinese v občino dovolj sredstev, da se lahko razvijemo skladno zvizijo. Škofeljski podjetniki imajo izkušnje in znanje, omogočimo jim, da bodo radi del naše občine in imeli prostor za delovanje, zato izkušnje te ekipe pridejo še kako prav.

 • Silvo Pečjak – direktor Pekarne Pečjak
 • Janez Rugelj – direktor Rujz Design
 • Igor Strlekar – predstavnik podjetja Lumentum
 • Samir Hejja – vodja lekarne v Cityparku
 • Franc Smerkol – direktor Chemoplast d.o.o.
 1. Skupina za obravnavo predlogov občanov in razvoj občine

Da  imamo vse to sprejeto, je potrebno vključiti tudi občane, tako se zopet prepletajo skupine med seboj, statutarna in pravna skupina, ki vključuje tudi PR in informativne kanale, bodo svetovali strategije in zbirali predloge občanov, ter skrbeli, da bomo pri idejah enotni, saj, če niso seznanjeni z vizijo, načrti, potem jih je strah sprememb in so avtomatično proti, s to skupino, pa so tudi sami del sprememb in ko se čutijo del občine, je tudi nam veliko lažje doseči spremembe, ker ljudje stojijo za nami.

 • Barbara Boh  – vodja projektov na RRA LUR
 • Gabriela Marguč – certificiran prvi posredovalec – reševalec bolničar
 • Igor Pušnik – profesor na Fakulteti za elektrotehniko
 • Alenka Komljanec – višja svetovalka na Ministrstvu za notranje zadeve
 1. Skupina za mladino, medgeneracijsko povezovanje, kulturo in turizem

Ta skupina,  je bila prvotno mišljena kot del družbene skupine ali pa del gospodarske, pa smo ji dali samostojno vlogo, saj menimo, da moramo v soustvarjanje življenja v občini vključiti tudi mladino z njihovo zagnanostjo in idejami ter starejše z njihovo modrostjo. Kultura je nekaj, kar vsi potrebujemo, da zadovoljimo tudi tiste druge potrebe. Turizem, pa je nekaj kar moramo v naši občini razviti, zato je prav, da ima tudi svoje mesto. Ta skupina bo skrbela tudi za našo dediščino  in identiteto.

 • Olga Marguč – predsednica Društva upokojencev Škofljica
 • Pavla Peterle Udovič – predsednica Društva prijateljev mladine Lavrica
 • Manca Cimerman – ekonomistka in predstavnica mladine
 • Tončka Pal – predsednica Turističnega društva Škofljica
 • Darja Kenik Gregorič – Kulturno društvo Škofljica

V iskreni želji po sodelovanju in soustvarjanju vabim tudi vse druge posameznike, strokovnjake na posameznih področjih, ki bi bili pripravljeni soustvarjati sodobno lokalno okolje, družbeno sožitje in kvaliteto bivanja.

Kajti, le s skupnimi močmi smo lahko še boljši in uspešnejši.

Vaš župan, Primož Cimerman

 

 

Last modified: 10.03.2023

Comments are closed.

Skip to content