KONSTITUIRANA VEČINA OŽJIH DELOV LOKALNE SKUPNOSTI

20.01.2023

Župan Primož Cimerman je v skladu z 51. členom Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 47/19), dne 19.01.2023 sklical konstitutivne seje ožjih delov občine, torej izvoljenih predstavnikov na lokalnih volitvah 2022, v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

Veseli, da so bili soglasno potrjeni mandati izvoljenih predstavnikov in s tem konstituiranih 16 od 18 svetov ožjih delov, vključno z izvolitvijo predsednikov.

Za 2 skupnosti, ki zaradi opravičene odsotnosti (bolezen) izvoljenih predstavnikov nista bili sklepčni, bo sklicana nova konstitutivna seja takoj, ko se jo bo lahko udeležila več kot polovica izvoljenih predstavnikov.

S tem je večina organov Občine Škofljica, izvoljenih na lokalnih volitvah 2022, konstituirana, s čimer bodo lahko polnopravno in učinkovito zastopali potrebe, interese, želje občank in občanov Občine Škofljica.

Župan vsem izvoljenim in potrjenim predstavnicam in predstavnikom izreka čestitke, ter izraža iskreno željo po zglednem, tvornem in konstruktivnem sodelovanju, kajti le s skupnimi prizadevanji smo lahko še boljši, učinkovitejši.

VS Gradišče na konstitutivni seji

Last modified: 20.01.2023

Comments are closed.

Skip to content