POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE – LOKALNE VOLITVE 2022

07.12.2022

Organizator volilne kampanje za volitve članov v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti mora zaradi zagotavljanja preglednosti izvedbe in učinkovitosti nadzora volilne ali referendumske kampanje najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa poročila o financiranju volilne kampanje predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) preko spletnega portala AJPES.

O volilni kampanji se poroča na podlagi Pravilnika o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo (Uradni list RS, št. 36/14).  

V primeru lokalnih volitev, kjer gre za dvoje volitev in posledično za dve volilni kampanji, so organizatorji volilnih kampanj dolžni ločeno poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za volitve v občinski svet in za volitve župana (tudi če gre za istega organizatorja volilne kampanje).

Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) ureja upravičence do delnega povračila stroškov volilne kampanje, za lokalne volitve pa višino ob upoštevanju omejitev, določenih z zakonom, pred začetkom volilne kampanje določi lokalna skupnost sama s posebnim sklepom. (Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Škofljica, Ur. l. RS, št. 137/22)

Na podlagi zgoraj navedenega Sklepa so do delne povrnitve stroškov upravičeni organizatorji oz. kandidati, ki so na volitvah župana dosegli najmanj 10% glasov od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali (kandidata, ki sta se uvrstila v 2. krog, pa samo na podlagi števila glasov, prejetih v 2. krogu glasovanja). Na volitvah v občinski svet pa so upravičeni tisti organizatorji oz. liste kandidatov, katerim so pripadli mandati v občinskem svetu.

Upravičenci naj po predložitvi elektronskega poročila AJPES-u izpolnijo priloženi zahtevek in ga posredujejo Občini Škofljica. Če gre za istega organizatorja volilne kampanje, mora podati ločen zahtevek za volitve župana in za volitve v občinski svet. Nakazilo povračila stroškov se nakaže na osebni račun fizične osebe ali poslovni račun politične stranke (to ni posebni TRR, ki je bil odprt za namen volilne kampanje!)

V pomoč objavljamo tudi pogosta vprašanja in odgovore v zvezi z ZVRK.

Zahtevek – povračilo stroškov volilne kampanje 2022

Vprasanja-in-odgovori-ZVRK_10112022

Občinska uprava

Last modified: 07.12.2022

Comments are closed.

Skip to content