JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA NAMEN UREJANJA ODPRTIH POVRŠIN OŠ ŠKOFLJICA

15.07.2022

Občina Škofljica obvešča, da se je pričela javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za namen urejanja odprtih površin OŠ Škofljica. Javna razgrnitev traja od. 15. do 29. julija 2022.

Postopek se vodi skladno z določili 131. člena ZUREP-2.

Občina Škofljica želi znotraj območja obstoječih odprtih površin ob stavbi OŠ Škofljica preurediti športne in zelene površine za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov. Obstoječa razporeditev in obseg športnih in zelenih površin več ne zadošča potrebam vzgojno izobraževalnega programa OŠ Škofljica. Ker trenutni podrobni prostorski akt (Zazidalni načrt VS 9/10) načrtovane investicijske namere ne omogoča, je občina pričela s postopkom lokacijske preveritve, ki izjemoma omogoča hitrejše urejanje prostorskega načrtovanja. Sklep o lokacijski preveritvi sprejme občinski svet po javni razgrnitvi in pridobljenih mnenjih nosilcev urejanja prostora. 

Gradiva elaborata lokacijske preveritve so dostopna na povezavi: https://www.skofljica.si/prostorski-akti/

Kontaktna oseba, v času uradnih ur: Tomaž Mivšek, višji svetovalec za urbanizem; Tel: 01/360 1 629; e-pošta: Tomaz.Mivsek@obcina.skofljica.si

Občinska uprava

Last modified: 15.07.2022

Comments are closed.

Skip to content