JAVNI RAZPIS – POSOJILA ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE V GOSPODARSTVU

04.01.2022

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil razpis, katerega namen je dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, subjektom, ki zasledujejo cilj spodbujanja razvoja v gospodarstvu in ustrezajo vsaj enemu od naslednjih ukrepov:

– Pozitivni učinek na konkurenčnost,
– Spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
– Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
– Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

Razpisana sredstva: 6.727.985 EUR

Upravičeni vlagatelji: pravne in fizične osebe, ki na trgu dela samostojno opravljajo pridobitno dejavnost. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 1.1.2018.

Višina zaprošenega zneska: min 100.000 EUR, max 1.000.000 EUR

Upravičeni stroški: Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov , adaptacija in  rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov, nova oprema, rabljena oprema, ki ni starejša od 1.1.2018, novi delovni stroji, rabljeni delovni stroji,  ki niso starejši od 1.1.2018, neopredmetena sredstva , stroški materiala in blaga (do 20% upravičenih stroškov), stroški plač in povračil (do 20% upravičenih stroškov) 

Rok za oddajo vloge: od 17.1.2022 do 28.3.2022 oz. do porabe sredstev

Več podrobnosti si lahko preberete tukaj.

Last modified: 04.01.2022

Comments are closed.

Skip to content