15 MILIJIONOV EVROV ZA NALOŽBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI

05.11.2021

Zainteresirano javnost obveščamo, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 10. 9. 2021, v Uradnem listu, objavilo javni razpis, katerega namen je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, katere bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. Oddaja vloge je možna do vključno 17. decembra 2021.


Podpora iz tega podukrepa je med drugim namenjena zelo različnim dejavnostim, kot so na primer :
• dejavnosti v turizmu,
• trgovina,
• storitvene dejavnosti,
• dodajanje vrednosti lesu,
• lokalna samooskrba,
• ravnanje z organskimi odpadki,
• proizvodnja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje in
• številne druge dejavnosti, ki so podrobno navedene v Prilogi 12 Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17-popr., 19/18, 82/18, 89/20 in 121/21; v nadaljevanju: Uredba).

Upravičenci so lahko:
• nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
• samostojni podjetniki posamezniki,
• gospodarske družbe,
• zavodi ali
• zadruge.


Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.
Kot upravičeni stroški se bodo upoštevali stroški, povezani z ureditvijo in vzdrževanjem objektov, stroški nakupa, namestitvijo oziroma vgradnjo opreme, strojev in naprav, vključno z IKT in so neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti iz priloge Uredbe, ki je predmet podpore, in jih je upravičenec opredelil v vlogi na javni razpis. Pod določenimi pogoji je upravičen tudi strošek prispevka v naravi v obliki lastnega lesa, upravičeni pa so tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot jih določa uredba.
Stopnja javne podpore v obliki nepovratnih sredstev je 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore pa se upošteva pravilo »de minimis«. Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo.
Od skupno 15 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev je: – 10 milijonov evrov namenjenih za nosilce dopolnilnih dejavnosti (sklop A) ter – 5 milijonov evrov namenjenih za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe (sklop B).


Povezavi:
Javni razpis z razpisno dokumentacijo za podukrep 6.4 (objava po izzidu Uradnega lista RS)
Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15,32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17-popr., 19/18, 82/18, 89/20 in 121/21).

Last modified: 08.11.2021

Comments are closed.

Skip to content